Statut szkoły

Polska Szkoła Sobotnia w Yorku jest projektem Organizacji Polonijnej w Yorku. Szkoła funkcjonuje na zasadach organizacji charytatywnej. Głównym założeniem szkoły jest działanie na korzyść polskich dzieci i ich rodzin mieszkających w Yorku i jego okolicach poprzez edukację w zakresie przedmiotów ojczystych.

 

Cele szkoly:

 

 • rozwijanie umiejętności pisania i czytania w języku polskim oraz posługiwania się poprawną polszczyzną;
 • rozwijanie wiedzy o kulturze, historii i geografii Polski;
 • kształtowanie u dzieci ciekawości oraz umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy, by mogły rozwijać swe talenty i zainteresowania oraz osiągać dobre wyniki w nauce również poza Polską Szkołą Sobotnią;
 • nauczanie o podobieństwach i różnicach między kulturą polską a angielską; kształtowanie postawy szacunku wobec kultury rodzimej oraz innych kultur;
 • wspieranie dzieci w budowaniu ich własnej osobowości i tożsamości;
 • wspieranie integracji Polonii mieszkającej w Yorku i jego okolicach;
 • wspieranie integracji Polonii z lokalną społecznością.

 

Działalność szkoły jest regulowana poprzez:

 

 • statut szkoły,
 • regulamin szkoły,
 • kodeks ucznia,
 • program nauczania,
 • kalendarz zajeć,
 • konstytucję i inne dokumenty Organizacji Polonijnej w Yorku.

 

Organy szkoły:

 

 • Zarzad Organizacji Polonijnej w Yorku (OPwY),
 • dyrektor szkoły.

Spotkania Zarzadu OPwY odbywają się raz w iesiacu w sobote. Zarzad w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zmiany terminu i miejsca spotkania. Szczegóły dotyczące funkcjonowania Zarzadu OPwY znajdują się w konstytucji OPwY.

Dyrektor szkoły sprawuje nadzór nad nauczycielami i wykonuje zadania wspólnie ustalone z Zarzadem OPwY.

Rodzice mają prawo utworzyć komitet rodzicielski. Rolą komitetu rodzicielskiego jest wspomaganie Zarzadu w organiacji imprez szkolnych oraz przedstawianie propozycji zmian i nowych inicjatyw Zarzadowi OPwY, który jest zobligowany do skrupulatnego rozważenia propozycji komitetu rodzicielskiego.

Finanse szkoły

 

Szkoła jest finansowana z czesnego oplacanego przez rodzicow, a takze dotacji i grantów.

Rodzice opłacają czesne za kazdy trymestr. Opłata nie podlega zwrotowi. Wysokość opłaty za trymestr jest ustalona na początku roku szkolnego przez Zarzad Organizacji Polonijnej w Yorku.

Szkoła może organizować imprezy i akcje mające na celu zebranie dodatkowych funduszy wspomagajacych finansowe funkcjonowanie szkoly.

Zarzad OPwY ma prawo wprowadzić zniżki czesnego dla rodzeństw. Zarzad może w wyjątkowych i uzasadnionych sytauacjach osobistych  rozpatrzyć obniżkę czesnego na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna .

Statut został zatwierdzony przez Zarzad Organizacji Polonijnej w Yorku w 2009 roku.

Aktualizacja –  12 marca 2016r.