Regulamin szkoły

Polska Szkoła w Yorku działa w oparciu o zasady wolontariatu. Zajęcia odbywają się w soboty rano od godz. 9.30 do 12.30, za wyjątkiem przerw wakacyjnych i semestralnych. Każde dziecko musi być zarejestrowane, a rodzice są zobowiązani do uiszczania należytych opłat w terminie do dnia rozpoczęcia przez dziecko zajęć w danym semestrze. Płatne za semestr z góry. Szkoła nie zwraca wpłaconych pieniędzy w przypadku nieobecności dziecka lub rezygnacji z zajęć w trakcie trwania danego semestru.

1. Przywożenie i odbiór dzieci

Dzieci poniżej jedenastego roku życia powinny być przyprowadzane do szkoły pod opieką osoby dorosłej. Rodzice lub osoba upoważniona jest odpowiedzialna za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły. Rodzice pozostają odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci do rozpoczęcia lekcji o godz. 9.30.

Dzieci muszą być odebrane ze szkoły przez rodziców lub osobę upoważnioną ze szkoły po zakończeniu zajęć czyli o godz. 12.30. Rodzic, by upoważnić inną osobę do odbioru dziecka, musi osobiscie oddać na piśmie dane osoby upoważnionej: imię, nazwisko oraz numer kontaktowy.

W przypadku kiedy rodzic przewiduje, że może się spóźnić, by odebrać dziecko, jest zobowiązany powiadomić szkołę. Jeżeli szkoła nie otrzyma takiej informacji kierownik szkoly po upływie 15 minut będzie staral się telefonicznie skontaktować z osobą odpowiedzialną za odbiór dziecka.

Jeżeli kontakt z rodzicem lub osobą upoważnioną nie jest możliwy szkoła, po upływie 1 godziny, ma prawo skontaktować się z policją bądź Social Services w Yorku po poradę lub pomoc.

Do tego czasu dziecko pozostaje pod opieką dyrektora szkoly.

2. Obecność

Uczęszczanie do sobotniej szkoły jest dobrowolne i nie ma ustawowego obowiązku posyłania tam dzieci. Jednakże oczekuje się od rodziców informowania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wypisania dziecka ze szkoły. W przypadku ,gdy dziecko jest nieobecne i powstają obawy o bezpieczeństwo dziecka, szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami. Jeżeli będzie to konieczne, szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.

3. Nagły wypadek

W przypadku nagłego wypadku, rodzice będą natychmiastowo poinformowani. Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia. W przypadku niewielkich obrażeń nauczyciel dyżurujący udzieli dziecku pierwszej pomocy i odprowadzi je do klasy, gdy będzie ono na to gotowe.

Żadne lekarstwa nie będą podawane dziecku przez personel szkoły bez zgody rodziców.

4. Fotografowanie

Fotografowanie dzieci podczas zajęć i uroczystości szkolnych wymaga zgody rodziców.W kwestionariuszu zapisu dziecka do szkoły znajduje się zapis, który pozwala rodzicom wyrazic zgodę lub jej brak na fotografowanie dziecka podczas zajęc dydaktycznych i imprez organizowanych przez PSS w Yorku i umieszczanie ich na stronie internetowej szkoły, jej profilu na Facebooku oraz innych mediach społecznosciowych,  z ktorych korzysta szkola w ramach promocji swojej działalnosci.

5. Dobro dziecka

Jakiekolwiek znaki wskazujące na to, że dziecku dzieje się krzywda lub jest zaniedbywane, będą traktowane bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie dokładnie trzymała się wskazówek zawartych w obowiązującym dokumencie: York Polish Organisation Child Protection Policy.

Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz posiadania, rozprowadzania i zażywania narkotyków, alkoholu , papierosów oraz przedmiotow ostrych.

6. Rzeczy wartościowe

Dzieci nie powinny do szkoły przynosić biżuterii i innych wartościowych rzeczy. Za zagubione rzeczy szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

7. Obowiązki szkoły

Szkoła zobowiązana jest:

 • dbać o dobro dzieci, ich bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój;
 • zorganizować pomieszczenia do zajęć;
 • prowadzić księgowość oraz niezbędną dokumentację;
 • przeprowadzić CRB checks dla nauczycieli(zaświadczenia o niekaralności);
 • systematycznie opłacać czynsz oraz ubezpieczenie;
 • kontynuować pozyskiwanie funduszy;
 • nadzorować nauczycieli;
 • zabiegać o rozwój placówki min. poprzez dokształcanie nauczycieli i pracowników administracji.

8. Obowiązki rodziców

Rodzice zobowiązani są:

 • przyprowadzać i odprowadzać dziecko ze szkoły;
 • zaopatrzyć dziecko w drugie śniadanie (koniecznie coś do picia);
 • śledzić postępy dziecka w nauce, pomagać w razie potrzeby, czuwać nad systematycznością;
 • uczestniczyć w wywiadówkach;

9. Obowiązki ucznia

Uczeń zobowiązany jest:

 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach i życiu szkoły;
 • godnie reprezentować szkołę na zewnątrz;
 • dbać o dobre relacje z innymi dziećmi;
 • szanować mienie szkoły.

Polska Szkoła Sobotnia w Yorku zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie po uprzednim przedyskutowaniu ich z Zarzadem Organizacji Polonijnej w Yorku oraz przedstawicielami Rodziców.