FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA/ CHILD REGISTRATION FORM

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA/ CHILD REGISTRATION FORM
1. DZIECKO/ CHILD
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO* (Dotyczy jedynie nowych uczniów) / CHILD’S FLUENCY IN POLISH LANGUAGE * (applies only to new students)
POTRZEBY SPECJALNE DZIECKA / THE CHILD'S SPECIAL NEEDS
Czy dziecko ma specjalne potrzeby? // Does your child have special needs? *
Czy dziecko posiada orzeczenie z poradni ? // Does your child have SEN statement? ******Edukacyjne np. dyslekcja, dysgrafia, Autyzm//Educational eg. dyslexia, dysgraphia, Autistic spectrum disorder(ASD), ******Zachowaniowe np. nadpobudliwość, ADHD //Behavioural eg. hyperactivity, ADHD *
2. RODZICE/ OPIEKUNOWIE // PARENTS/ GUARDIANS
OŚWIADCZENIE // CONSENT FORM *
*** Opłata wymagana najpóźniej do soboty pierwszej lekcji danego trymestru // Tuition fee due no later than on a first lesson of each trimester.
*** Opłata za szkołę jest stała i niezależna od ilości zajęć, które dziecko odbyło czy opuściło z przyczyn od Szkoły niezależnych. W przypadku rezygnacji z nauki w szkole w trakcie semestru, szkoła nie dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty. // There will be no reduction in fees for any holidays, illness or for any days the child may be absent. In case of withdrawal during midterm, the school fees will not to be refunded.
Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przyklejenie dziecku plastra jeżeli zajdzie taka potrzeba? // Do you give permission for sticking plaster to be used on your child when necessary?
UPOWAŻNIENIE DO PRZEWIEZIENIA DZIECKA DO OSRODKA MEDYCZNEGO // STUDENT EMERGENCY RELEASE FORM *
Inny kontakt w razie nagłego wypadku-WYMAGANY // Other contact in case of emergency: - COMPULSORY
Szkoła ma moje zezwolenie, w nagłych wypadkach, kiedy nie można się skontaktować że mną, aby moje dziecko mogło być przewiezione do najbliższego ośrodka medycznego. Personel i zakład medyczny ma moje upoważnienie do zapewnienia właściwego leczenia. Rodzice zgadzają się na poniesienie całkowitej finansowej odpowiedzialności za wszelkie koszty i opłaty związane z zaistnieniem sytuacji wymagającej natychmiastowej pomocy medycznej dla mojego dziecka // The school has my permission, in an emergency when I cannot be contacted, to take my child to the nearest medical facility, and the facility and its medical staff have my authorization to provide treatment that a medical staff deems necessary for the well-being of my child. Parent/Guardian agrees to assume financial responsibility for all expenses and bills incurred in any emergency requiring medical attention
RODO // GDPR18 *